Cíle a Principy:

Cílem CATENA je být pro světové zednář ství centrem jednoty a pochopení. Vzhledem ke své univerzálnosti zahrnuje CATENA muž e i ž eny, kteř í spolu na bázi rovnoprávnosti pracují jako zednář i.

 

Za č leny CATENA jsou př ijímána jen taková zednář ská sdruž ení, která tento princip respektují. Zednář ská sdruž ení, která př ijímají pouze č leny jednoho pohlaví, mohou být za č leny CATENA př ijata jen tehdy, pokud je jisté, ž e v jejich lóž ích budou k chrámovým pracem př ipouštěni návštěvníci CATENA obou pohlaví, a ž e jsou s nimi v rámci CATENA př ipraveni spolupracovat jako s bratry a sestrami. CATENA si vytyč uje následující principy, které musí být ve svém nejširším výkladu př ijat kaž dým zednář ským sdruž ením (obediencí), které usiluje o př ijetí do CATENA.

 

  • Základy universálního zednář ství spoč ívají v uznání Vyšší Skuteč nosti, v níž ž ijeme, v níž se pohybujeme, a na níž je naše existence založ ena.
  • První velký princip, který se z této základní pravdy odvozuje, je základní jednota a rovnost všech lidí, která se vyjadř uje zednář stvím jako bratrskou láskou, jenž vychází z poznání naší duchovní př íbuznosti.
  • Druhý velký princip, který vychází z principu prvního, je zmírňování utrpení; zaprvé – nakolik je to jen mož né – nepů sobení utrpení ž ádné ž ivé bytosti, a zadruhé, pomoc trpícím.
  • Tř etím velkým principem je pravda. To znamená udrž ovat si myšlení otevř ené a nahlíž et vÄ›ci tak, jak jsou, bez př edsudků . Tento princip se týká př edevším sebepoznávání, které se zednář i zpř ístupňuje.

 

Ač koli vycházíme z těchto principů , je nezbytné zdů raznit, ž e se CATENA nezabývá politickými ani nábož enskými tématy. V tomto ohledu se CATENA př idrž uje starého pravidla, ž e zednář ství nemá jako instituce v této oblasti ž ádnou funkci.

 

Zednář ství vytvář í duchovní domov jednotlivým č lenů m, kteř í mají př ání rozvíjet se prostř ednictvím sebepoznávání, př i vyvarování se dogmat a pevných doktrín.

 

Kaž dý jednotlivý zednář má př ílež itost, aby veden světlem zednář ství pů sobil v profánním světě a aby společ nost osvobozoval od politického útlaku a nábož enské intolerance.

 

CATENA se zaměř uje obecně na zednář ská studia a zvláště pak na jeho filosofické a esoterické aspekty. Na obediencích př enechává, aby v rámci svých jurisdikcí a systémů pracovaly tak, jak to považ ují za správné.