Úvod:

Cílem CATENA je př átelské spojování obediencí pro muže a ženy, umožňující rozvoj vzájemných kontaktů a společných aktivit.

 

Základem je konání zednář ské práce shodné se starými tradicemi, landmarky, Konstitucemi, zákony a pravidly, jak nám byly v průběhu dějin př edávány. Jedinou odchylkou od př edchozího je př ijímání žen, a to bez jakéhokoli omezení.

 

CATENA př i tom respektuje individuální rozhodnutí každého zednář e i každé obedience př ipojit se k tomu, co pro svůj osobní rozvoj považuje za nejlepší.

 

CATENA byla založena jako organizace pro symbolické, neboli „modré“ zednář ství, aby př ispívala k jeho zkoumání a dalšímu rozvoji.