Cíle a Principy:

Cílem CATENY je být pro světové zednář ství centrem jednoty a pochopení. Vzhledem ke své univerzálnosti zahrnuje CATENA muž e i ž eny, kteř í spolu na bázi rovnoprávnosti pracují jako zednář i.

 

Za členy CATENY jsou př ijímána jen taková zednář ská sdruž ení, která tento princip respektují. Zednář ská sdruž ení, která př ijímají pouze č leny jednoho pohlaví, mohou být za členy CATENY př ijata jen tehdy, pokud je jisté, ž e v jejich lóž ích budou k chrámovým pracem př ipouštěni návštěvníci CATENY obou pohlaví, a ž e jsou s nimi v rámci CATENY př ipraveni spolupracovat jako s bratry a sestrami. CATENA si vytyč uje následující principy, které musí být ve svém nejširším výkladu př ijat kaž dým zednář ským sdruž ením (obediencí), které usiluje o přijetí do CATENY.

 

  • Základy universálního zednář ství spoč ívají v uznání Vyšší Skuteč nosti, v níž ž ijeme, v níž se pohybujeme, a na níž je naše existence založ ena.
  • První velký princip, který se z této základní pravdy odvozuje, je základní jednota a rovnost všech lidí, která se vyjadř uje zednář stvím jako bratrskou láskou, jenž vychází z poznání naší duchovní př íbuznosti.
  • Druhý velký princip, který vychází z principu prvního, je zmírňování utrpení; zaprvé – nakolik je to jen mož né – nepů sobení utrpení ž ádné ž ivé bytosti, a zadruhé, pomoc trpícím.
  • Tř etím velkým principem je pravda. To znamená udrž ovat si myšlení otevř ené a nahlíž et vÄ›ci tak, jak jsou, bez př edsudků . Tento princip se týká př edevším sebepoznávání, které se zednář i zpř ístupňuje.

 

Ač koli vycházíme z těchto principů , je nezbytné zdů raznit, ž e se CATENA nezabývá politickými ani nábož enskými tématy. V tomto ohledu se CATENA př idrž uje starého pravidla, ž e zednář ství nemá jako instituce v této oblasti ž ádnou funkci.

 

Zednář ství vytvář í duchovní domov jednotlivým č lenů m, kteř í mají př ání rozvíjet se prostř ednictvím sebepoznávání, př i vyvarování se dogmat a pevných doktrín.

 

Kaž dý jednotlivý zednář má př ílež itost, aby veden světlem zednář ství pů sobil v profánním světě a aby společ nost osvobozoval od politického útlaku a nábož enské intolerance.

 

CATENA se zaměř uje obecně na zednář ská studia a zvláště pak na jeho filosofické a esoterické aspekty. Na obediencích př enechává, aby v rámci svých jurisdikcí a systémů pracovaly tak, jak to považ ují za správné.