Organizace:

Usnášeníschopným grémiem je Kuratorium. Kuratorium je tvoř eno delegáty č lenských obediencí. Kaž dá obedience, která má tř i a více lóž í, má tř i delegáty. Kaž dý delegát má jeden hlas ke kaž dému návrhu, vyjma presidenta, který delegátem není. V př ípadě nerozhodného hlasování ve formálních zálež itostech má prezident právo rozhodování a právo nař ídit hlasování.

 

Běž né zálež itosti, př ípravu rozhodování a provádění rozhodnutí Kuratoria má v rukou výkonný výbor. Výkonný výbor sestává z prezidenta, prvního viceprezidenta, prvního tajemníka a prvního pokladníka.